Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “Sagitus”, reģistrācijas Nr. 40003510715, adrese: Ozolkalnu iela 11, Mārupe, LV-2167, Latvija (turpmāk saukti – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, www.kolikas.lv (turpmāk saukti – “Serviss”) iegūst no personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Datu pārzinis vāc informāciju par Servisa izmantošanu, saglabājot tehnoloģiskos datus, tādus kā savienojuma ar Servisu izveidošanas datums un IP adrese, sistēmas žurnālos.

2.2. Šī informācija tiek izmantota tikai administrēšanas un statistikas mērķiem un uz tās pamata nav iespējama atsevišķu Lietotāju identificēšana. Automātiski vāktie dati var tikt izmantoti:

– lai analizētu Lietotāja uzvedību Servisā;

– vāktu Lietotāju demogrāfiskos datus;

– Servisa satura personalizēšanas mērķiem.

2.3. Apmeklējot un izmantojot Servisa sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu klientiem sniegt informāciju par to, kādas preces, pakalpojumi un sadaļas piesaista vislielāko interesi.

3. Datu subjekta tiesības.

3.1. Jebkurā laikā Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot, dzēst, ierobežot to apstrādi, pārnest, iesniegt iebildumus.

3.2. Datu subjektam ir tiesības atcelt piekrišanu datu apstrādei jebkurā brīdī, kas neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta uz piekrišanas pamata pirms tās atcelšanas.

3.3. Augstāk minēto tiesību izmantošanai lūdzam sūtīt atbilstošu prasījumu uz e-pasta adresi [email protected] vai izmantot Servisā pieejamos rīkus, kas ļauj sazināties ar Datu pārzini.

4. Nobeiguma noteikumi.

4.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

4.2. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz Servisu. Serviss var saturēt saites uz citām vietnēm. Datu pārzinis iesaka pēc pāriešanas uz tām iepazīties ar šo vietņu noteikto Privātuma politiku.

4.3. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.kolikas.lv.

4.4. Datu pārzinis pieņem, ka pirms tīmekļa vietnes izmantošanas Datu subjekts ir iepazinies ar Privātuma politikas principiem un noteikumiem, kā arī ir akceptējis tos. Datu pārzinis patur tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos.